NL EN 

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1.1.       

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Mom in Balance: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Bedrijfsgegevens per vestiging vind je onderaan de algemene voorwaarden.
 2. abonnement: het abonnement dat de member bij Mom in Balance heeft afgesloten;
 3. member: de natuurlijke persoon die een abonnement bij Mom in Balance heeft afgesloten;
 4. workout: de workout die door Mom in Balance wordt verzorgd;
 5. trainer: de natuurlijke persoon die namens Mom in Balance de workout geeft;
 6. website: de website www.mominbalance.nl waarop de member zich kan inschrijven bij Mom in Balance;
 7. Members App: de applicatie van Mom in Balance die de member kan downloaden.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1.       

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder afgesloten abonnement en op iedere deelname aan een workout.

2.2.       

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3.       

Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op het abonnement van kracht.

2.4.       

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Mom in Balance vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.       

Indien Mom in Balance niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mom in Balance in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6.       

Mom in Balance heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op het abonnement van toepassing te verklaren. De member wordt via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld. Indien de wijziging nadelig is voor de member, dan heeft de member het recht het abonnement op te zeggen tegen de dag waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

 

Artikel 3. Aanbod

3.1.       

Het aanbod van Mom in Balance is vrijblijvend.

3.2.       

Aanbiedingen of speciale acties gelden niet automatisch voor toekomstige abonnementen.

3.3.       

Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, e-mailberichten of op de website binden Mom in Balance niet.

3.4.       

Vermelde tarieven zijn inclusief btw.

3.5.       

De memberkorting voor artikelen in de Mom in Balance webshop is alleen voor members van Mom in Balance. De code die de member ontvangt gedurende het abonnement mag niet met derden gedeeld worden. De memberkorting kan niet overgedragen worden.

 

Artikel 4. Proefles

4.1.       

Een persoon kan maximaal 1 proefles bij Mom in Balance volgen alvorens zij een abonnement afsluit.

 

Artikel 5. Afsluiten van het abonnement

5.1.       

Het abonnement is afgesloten op het moment dat de member het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld en heeft ingestuurd.

5.2.       

Het abonnement kan pas via de website afgesloten worden nadat de member heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1.       

De member heeft het recht het abonnement binnen 14 dagen na het afsluiten van het abonnement te ontbinden.

6.2.       

Wil de member gebruik maken van haar herroepingsrecht, dan dient de member dat binnen 14 dagen na het afsluiten van het abonnement uitdrukkelijk via de e-mail aan Mom in Balance kenbaar te maken.

6.3.       

Mom in Balance zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de member een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de eventueel reeds betaalde kosten aan de member terugbetalen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de member reeds in de ontbindingsperiode een aanvang is gemaakt met de uitvoering van het abonnement. In een dergelijk geval dient de member de prijs voor het abonnement te betalen naar rato van hetgeen reeds uitgevoerd is. 

 

Artikel 7. Het abonnement, verlenging en opzegging

7.1.       

De member kan kiezen uit de volgende 3 abonnementssoorten:

 1. Een maandabonnement;
 2. Een 12 maanden abonnement;
 3. Een 18 maanden abonnement.

7.2.

Binnen het abonnement kan de member kiezen tussen de volgende workout types:

 1. Zwanger Workout;
 2. Back in Shape;
 3. Mpower.

7.3.       

Binnen het abonnement kan de member overstappen naar een ander workout type.

7.4.       

Na het verstrijken van de looptijd van het abonnement wordt het abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de member het abonnement overeenkomstig artikel 7.5 heeft opgezegd.

7.5.       

De member kan het abonnement tegen het einde van de looptijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

7.6.       

De member kan het voor onbepaalde tijd verlengde abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

7.7.       

Opzegging dient te geschieden via een bericht via het contactformulier in de Member App of e-mail.

7.8.     

Nadat Mom in Balance de opzegging van de member heeft ontvangen, stuurt Mom in Balance de member een bevestiging van de opzegging via de e-mail.

7.9.     

Bij de verlenging van een abonnement gelden dezelfde tarieven.

7.10.     

Binnen de overeengekomen looptijd van het abonnement is het mogelijk tussentijds over te stappen van onbeperkt trainen naar 1x per week trainen en andersom. Deze aanpassing kan worden doorgevoerd per de 1e van de komende maand.

7.11.     

Bij her-inschrijving wordt een nieuwe looptijd van het abonnement gestart met het daarbij behorende tarief en voorwaarden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op eerder genoten abonnementsvoorwaarden.

7.12.     

Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Artikel 8. Bevriezing

8.1.       

Een abonnement kan uitsluitend bevroren worden wegens bijzondere omstandigheden zoals ziekte, blessure of zwangerschap gerelateerde klachten. Bevriezing kan worden aangevraagd door middel van een bericht via het contactformulier in de Member App. Het abonnement kan tot maximaal 6 kalendermaanden worden bevroren.

8.2.       

Tijdens een bevriezing van het abonnement kan er niet worden deelgenomen aan de workouts. Er vindt geen incasso plaats over de periode van de bevriezing.

8.3.       

Na de overeengekomen bevriezingsperiode wordt het abonnement automatisch weer geactiveerd.

8.4.       

Het is niet mogelijk om het abonnement te bevriezen wegens vakantie. Door gebruik van de Mom in Balance Members App is het wel mogelijk om workouts te verplaatsen binnen de looptijd van het abonnement.

 

Artikel 9. 6 weekse kraamtijd-bevriezing van uitgerekende datum/bevaldatum

9.1.       

Bij de Zwanger Workout is de opgegeven uitgerekende datum van bevalling de start van een 6 weekse kraamtijd-bevriezing. Dit is ongeacht de looptijd van het abonnement. Er vindt geen  incasso plaats over de periode van de kraamtijd-bevriezing.

9.2.       

Wijkt de bevaldatum af van de uitgerekende datum, dan kan dit worden doorgegeven via het contactformulier in de Member App.

9.3.       

De 6 weekse kraamtijd-bevriezing zal dan starten op de doorgegeven bevaldatum.

9.4.       

Zes weken na de start van de kraamtijd-bevriezing wordt het abonnement automatisch geactiveerd en omgezet van Zwanger Workout naar Back in Shape. Betalingen worden ook automatisch voortgezet vanaf het moment van re-activering.

9.5.       

De kraamtijd-bevriezing mag worden verlengd. Dit moet uiterlijk 2 dagen voor reactivering van het abonnement worden doorgegeven via via het contactformulier in de Member App.

 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

10.1.     

De betaling geschiedt via automatische incasso. Maandelijks wordt het abonnementsgeld afgeschreven van de door de deelnemer opgegeven IBAN. Hiervoor wordt toestemming gegeven middels het volledig invullen van het inschrijfformulier. Het bedrag wordt maandelijks geïncasseerd door Mom in Balance, aan het einde van de getrainde maand. Bij een start- of einddatum halverwege de maand wordt het bedrag naar rato berekend.

10.2.     

Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering, ontvangt de member een herinnering waarbij de member zelf het verschuldigde bedrag kan overmaken, per IDEAL kan betalen of Mom in Balance biedt de incasso na een maand nogmaals aan.

10.3.     

Deelname aan de workouts van Mom in Balance wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder opgaaf van geldige reden). Mom in Balance is gerechtigd bij een betalingsachterstand en indien de member geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling het abonnement op te zeggen, zonder dat de betalingsverplichting komt te vervallen.

10.4.     

Indien de member niet op een workout aanwezig is, door welke oorzaak dan ook, ontheft dit de member niet van de verplichting tot betaling van het abonnementsgeld en schept voor haar niet het recht op enige vermindering of restitutie van het abonnementsgeld.

 

Artikel 11. Workouts

11.1.     

Mom in Balance behoudt zich het recht voor om workouttijden, -plaats en -programma’s te wijzigen.

11.2.     

Alleen bij extreem slecht weer, of door ziekte van de trainer gaat de workout niet door en wordt er een inhaalmogelijkheid aangeboden. Als een workout niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van de workout per e-mail doorgegeven. Annulering, samenvoeging of verplaatsing van een training leidt niet tot contributievermindering of restitutie.

11.3.     

De workouts lopen het hele jaar door, met uitzondering van de volgende feestdagen: 1 januari (Nieuwjaarsdag), 1e en 2e Paasdag, 27 april (Koningsdag), Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 5 december, Kerstavond en 25 en 26 december (Kerst). Tenzij anders aangegeven door Mom in Balance, gaan de workouts op nationale feestdagen niet door, zonder dat dit leidt tot contributievermindering of restitutie.

11.4.     

Als de member niet kan deelnemen aan een workout, dan dient de member zich af te melden via de Members App. Dit kan tot een uur voor aanvang van de workout. Bij een abonnement voor 1x per week trainen ontvangt de member een credit bij afmelding. De credit is te gebruiken om een inhaal workout in te plannen, binnen de periode van een actief abonnement.

11.5.     

De member kan maximaal 4 credits tegelijk opsparen. De member kan geen inhaal workout plannen met een credit als de member geen actief abonnement heeft. Een credit verloopt niet. Credits zijn niet overdraagbaar.

 

Artikel 12. Tariefwijziging

12.1.     

Mom in Balance behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging wordt de member hiervan op de hoogte gebracht.

 

Artikel 13. Verplichtingen van de member

13.1.     

De gegevens en informatie die de member aan Mom in Balance verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.

13.2.     

Indien de member verhuist, dan dient de member zo spoedig mogelijk zijn nieuwe adres aan Mom in Balance door te geven.

13.3.     

De member dient geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.

13.4.     

De member dient gezondheidsklachten voor aanvang van de workout te melden aan de trainer.

13.5.     

De member verklaart dat zij gezond is en fysiek in staat is om deel te nemen aan de workout. Indien de member hieraan twijfelt, dan dient zij eerst een arts te raadplegen alvorens zij deelneemt aan de workout.

13.6.     

De member dient de workout te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de member redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de workout schadelijk voor haar gezondheid kan zijn.

13.7.     

Tijdens de training luistert de member goed naar haar lichaam en volgt zij de instructies op van de trainer.

13.8.     

De member is zich ervan bewust dat door het deelnemen aan de workout blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Mom in Balance.

 

Artikel 14. Ontbinding en opschorting

14.1.     

Mom in Balance is bevoegd het abonnement te ontbinden of de uitvoering van het abonnement op te schorten, indien de member de verplichtingen uit het abonnement en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt en de member geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

14.2.     

Voorts is Mom in Balance bevoegd het abonnement te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van het abonnement onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van het abonnement in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1.     

Mom in Balance kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16.2;
 2. Enige daad of nalatigheid van de member, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.

15.2.     

Mom in Balance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mom in Balance is uitgegaan van door de member verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.3.     

Deelname aan de workout geschiedt geheel op eigen risico. De member is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de workout. Mom in Balance kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de workout. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de workout komen geheel voor rekening van de member, tenzij het ongeval is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Mom in Balance.

15.4.     

Mom in Balance kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de member op het terrein waar de workout plaatsvindt.

15.5.     

Indien Mom in Balance aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mom in Balance beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Mom in Balance gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Mom in Balance beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enig dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de maandelijkse vergoeding die de member betaalt voor het abonnement.

 

Artikel 16. Overmacht

16.1.     

Mom in Balance is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder het abonnement indien er sprake is van overmacht.

16.2.     

Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Mom in Balance geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 

Artikel 17. Persoonsgegevens

17.1.     

Mom in Balance verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Mom in Balance kan de member het privacy beleid van Mom in Balance raadplegen, zie  www.mominbalance.com/nederland/nl/privacy-statement/.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1.     

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en abonnementen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2.     

Alle geschillen tussen de member en Mom in Balance zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mom in Balance gevestigd is. De member heeft 1 maand de tijd nadat Mom in Balance zich schriftelijk jegens de member op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Gegevens vestigingen Mom in Balance Nederland

Mom in Balance B.V.

Wagenweg 146-150

2012 NK Haarlem

KVK: 60322799

 

Mom in Balance Amsterdam

Wagenweg 146-150

2012 NK Haarlem

KVK: 60322799

 

Mom in Balance Haaglanden

Wagenweg 146-150

2012 NK Haarlem

KVK: 60322799

 

Mom in Balance Utrecht

Wagenweg 146-150

2012 NK Haarlem

KVK: 60322799

 

Mom in Balance Haarlem

Wagenweg 146-150

2012 NK Haarlem

KVK: 60322799

 

Mom in Balance Rotterdam

Wagenweg 146-150

2012 NK Haarlem

KVK: 60322799

 

Mom in Balance Amersfoort

Wagenweg 146-150

2012 NK Haarlem

KVK: 60322799

 

Mom in Balance Arnhem

Wagenweg 146-150

2012 NK Haarlem

KVK: 60322799

 

Mom in Balance Alkmaar

Wagenweg 146-150

2012 NK Haarlem

KVK: 60322799

 

Mom in Balance Friesland

Wagenweg 146-150

2012 NK Haarlem

KVK: 60322799

 

Mom in Balance West-Friesland

Wagenweg 146-150

2012 NK Haarlem

KVK: 60322799

 

Mom in Balance regio Nijmegen

Wagenweg 146-150

2012 NK Haarlem

KVK: 60322799

 

Mom in Balance Den Bosch

Runstraat 7

5374 AA Schaijk

KVK: 55217850

 

Mom in Balance Het Gooi

Papaverstraat 14

1402 CW Bussum

KVK: 55775349

 

Mom in Balance regio Breda

Everdonk 12

4824 CB Breda

KVK: 64661814

 

Mom in Balance Zeist

Wilhelminalaan 69

3701 BH Zeist

KVK: 57048827

 

Mom in Balance regio Tilburg

Galjoenstraat 14

5017 CN Tilburg

KVK: 17251283

 

Mom in Balance Hoofddorp Duin & Bollenstreek

Irissenstraat 4

2161 XJ Lisse

KVK: 64904121

 

Mom in Balance Leiden

Hooglandse Kerkgracht 22

2312 HT Leiden

KVK: 58243755

 

Mom in Balance Eindhoven

Brouwerijdreef 68

5551 VC Eindhoven

KVK: 67350100

 

Mom in Balance regio Groningen

Zuurstukken 20

9761 KN Eelde

KVK: 59619031

 

Mom in Balance  Zaanstreek-Waterland

Igor Strawinskystraat 7

1544MC Zaandijk

KVK: 60049871

 

Mom in Balance Zwolle

Brederostraat 73

8023 AP Zwolle

KVK: 62007823

 

Mom in Balance regio Woerden

Gardameer 2

3446 JV Woerden

KVK: 64076946

 

Mom in Balance Enschede

Erve Zeggelt 7

7514 HA Enschede

KVK: 64904121

 

Mom in Balance regio Maastricht

Mergelweg 10

6212 XH Maastricht

KVK: 64919412